મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ   “વિનામૂલ્યે પ્રથમ સમૂહ લગ્નોત્સવ”

મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ “વિનામૂલ્યે પ્રથમ સમૂહ લગ્નોત્સવ”

મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરા દ્વારા આયોજીત “વિનામૂલ્યે પ્રથમ સમૂહ લગ્નોત્સવ” નું આયોજન તારીખ 9.2.2020 ને રવિવારના રોજ કરવામાં આવ્યું ...
વિનામુલ્યે વાર્ષિક વિવિધ કોર્સ” નું આયોજન

વિનામુલ્યે વાર્ષિક વિવિધ કોર્સ” નું આયોજન

મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરા દ્વારા “વિનામુલ્યે વાર્ષિક વિવિધ કોર્સ” નું આયોજન ફક્ત વડોદરા શહેર અને વડોદરા જીલ્લામાં વસતા સમસ્ત ...
શ્રી સરસ્વતી સન્માન સમારોહ

શ્રી સરસ્વતી સન્માન સમારોહ

મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. વડોદરાદ્વારા તા:૭/૭/૨૦૧૯. રવિવાર બપોરે ૧:૦૦ કલાકે. પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય નગરગૃહ. આજવારોડ. વડોદરા ખાતે શ્રી સરસ્વતી સન્માન ...