શ્રી સરસ્વતી સન્માન સમારોહ

શ્રી સરસ્વતી સન્માન સમારોહ

મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. વડોદરાદ્વારા તા:૭/૭/૨૦૧૯. રવિવાર બપોરે ૧:૦૦ કલાકે. પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય નગરગૃહ. આજવારોડ. વડોદરા ખાતે શ્રી સરસ્વતી સન્માન ...